Zespół Interdyscyplinarny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Soli

ul. Staszica 1D,   godz. urzędowania od 7:30 do 15:30, tel. 68 5066324

Czym jest zespół interdyscyplinarny?

Zespół interdyscyplinarny to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na jakiej podstawie działa zespół interdyscyplinarny?

Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta na mocy art.9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Kto wchodzi w skład zespołu interdyscyplinarnego?

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania zespołu interdyscyplinarnego

Zespół interdyscyplinarny integruje i koordynuje działania podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Podstawy prawne działania zespołu interdyscyplinarnego w Nowej Soli

Prezydent Miasta Nowa Sól zarządzeniem NR 0050.1.0169.2011 z dnia 26 października 2011 roku powołał  Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Członkami Zespołu są przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego. Działania Zespołu zmierzać będą do poprawy sposobu udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy i ich najbliższemu otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowanie procedur oraz standardów.

Skład zespołu interdyscyplinarnego

Przewodniczący – Danuta Gajgiel, Specjalista Pracy Socjalnej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli

Wiceprzewodniczący – Gabriela Juncewicz, Wiceprzewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Nowej Soli

Sekretarz – Katarzyna Wojciechowska, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli

Członkowie:

 •  Anna Kowalczuk, Kurator zawodowy II ZKSS, Sąd Rejonowy w Nowej Soli
 •  Brygida Bubel  –  Pielęgniarka Oddziałowa Działu Dziecięcego Szpitala w Nowej Soli
 •  Marek Drgas –  Dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli
 •  Aneta Wojciechowska – Kurator Zawodowy I ZKSS, Sąd Rejonowy w Nowej Soli
 •  Paweł Zapeński – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli
 •  Katarzyna Lorenc- Fundacja Na Rzecz Rodziny i Rozwoju Osobistego w Nowej Soli