Dzienny Dom Senior+
67-100 Nowa Sól, ul. Kasprowicza 12

Czynny:
od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00
Tel. 68 506 54 10, tel. kom. 883 377 422

 

Dzienny Dom Senior+ funkcjonuje w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli, który jest jednostką organizacyjną Gminy Nowa Sól – Miasto, realizującym zadania własne gminy określone w ustawie o pomocy społecznej.

Działanie Dziennego Domu skierowane jest na  zapewnienie seniorom uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i towarzyskim. Terapia prowadzona w Domu ma działania wielokierunkowe. Zajęcia są różnorodne, tak aby każdy senior mógł wybrać dla siebie taką formę, która odpowiada jego zainteresowaniom i indywidualnym zdolnościom.

Dzienny Dom „Senior+” w Nowej Soli realizuje zadania w szczególności poprzez terapię zajęciową, zajęcia ruchowe, edukacyjne, sportowo-rekreacyjne, artystyczne, poradnictwo psychologiczne i inne działania w zależności od zgłoszonych potrzeb.

Dom przygotowany jest dla 30 osób i dostosowany do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami. Ze świadczeń Domu mogą korzystać osoby w wieku 60 lat i więcej, zamieszkałe na terenie miasta Nowa Sól, nieaktywne zawodowo.

Skierowanie do Dziennego Domu wydawane jest na podstawie decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli, w oparciu o wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego. Wniosek o przyjęcie do DDS+  składa się w MOPS ul. Staszica 1 D, pokój nr 32, w godz. 8.00 – 14.00.

Pobyt i udział w zajęciach związany jest z comiesięczną opłatą, której wysokość uzależniona jest od dochodu seniora (szczegóły i zasady określa Uchwała Nr XXXVI/307/20 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2020 r.).

Usługi Dziennego Domu obejmują w szczególności:

  1. Zapewnienie komfortowych warunków wnętrza i wyposażenie;
  2. Zapewnienie posiłków w czasie pobytu;
  3. Zapewnienie ogólnej rehabilitacji ruchowej, usprawniającej;
  4. Umożliwienie realizacji potrzeb rekreacyjnych, towarzyskich, m.in. poprzez organizację świąt, uroczystości okolicznościowych, wspólny udział w imprezach turystycznych, dostęp do prasy, TV itp.;
  5. Pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom
    i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz informowanie o ofercie pomocy społecznej
    w mieście.

Zainteresowanych Seniorów zapraszamy do kontaktu osobistego w Dziennym Domu „Senior+” w Nowej Soli ul. Kasprowicza 12  lub do kontaktu telefonicznego pod numerem 68 506 54 10.

Powstanie Dziennego Domu „Senior+” w Nowej Soli było możliwe dzięki uzyskanej przez Gminę Nowa Sól Miasto dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Kontynuacją programu jest Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025.

Dzienny Dom Senior+ finansowany jest również ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.5 „Usługi społeczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Projekt „Pierwszy Dzienny Dom Seniora w Nowej Soli” otrzymał wsparcie w wysokości 718 579,74 PLN.