Deklaracja dostępności

Wstęp

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  strony internetowej:

https://www.mopsnowasol.pl/

Celem istnienia strony internetowej jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym poznania sposobu działania naszej instytucji. Zamieszczono tam  informację o godzinach obsługi interesantów, adresie instytucji (lokalizacji) , adresie elektronicznym skrytki podawczej ePUAP, adresie elektronicznym poczty e-mail i podano najważniejsze numery kontaktów telefonicznych.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-11-29.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-29.

Data sporządzenia deklaracji: 2022-03-29.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 2023-04-24.

 

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony w postaci walidatora Utilitia (dostępnego na stronie https://validator.utilitia.pl). Z testów  przeprowadzonych za pomocą tego narzędzia  wynika, że strona internetowa www.mopsnowasol.pl spełnia wymagania w 71%. Wynik badania dostępny do wglądu na stronie pod adresem: https://validator.utilitia.pl/analysis/624301e7bd198377df0009c2

Dodatkowo wykonano test za pomocą dostępnego narzędzia do oceny strony (dostępnego na stronie https://checkers.eiii.eu). Z testów  przeprowadzonych za pomocą tego narzędzia  wynika, że strona internetowa www.mopsnowasol.pl spełnia wymagania w 99,38%. Wynik badania dostępny do wglądu na stronie pod adresem: https://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=1e1a5248-ca23-4383-b296-cbcd7ec15833

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Brak formularzy kontaktowych,
 2. Brak wideotłumacza języka migowego
 3. Część opublikowanych na stronie dokumentów nie jest dostępna cyfrowo.

Ułatwienia na stronie https://mopsnowasol.pl/

 1. wysoki kontrast
 2. negatywny kontrast
 3. powiększenie, pomniejszenie
 4. nawigacja klawiaturą
 5. wskazanie hiperłączy

Skróty klawiaturowe:                                              

Tab: przenosi fokus (punkt uwagi) do następnego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza) Shift + Tab: przenosi fokus do poprzedniego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza) Enter – uaktywnia odnośnik i przyciski strzałki w dół↓ i w górę↑ oraz w lewo← i w prawo→ – umożliwiają przemieszczanie się między pozycjami górnego menu Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowych, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami do kontaktów są:

 1. koordynator ds. dostępności komunikacyjnej – Agnieszka Kolega – inspektor ds. kadr, nr tel. 68 50 66 312, e-mail: a.kolega@mopsnowasol.pl
 1. koordynator ds. dostępności architektonicznej – Magdalena Ziemianek – inspektor ochrony danych, nr tel. 68 50 66 328, e-mail: m.ziemianek@mopsnowasol.pl
 1. koordynator ds. dostępności cyfrowej – Dariusz Szewczak – starszy informatyk, nr tel. 68 50 66 301, e-mail: d.szewczak@mopsnowasol.pl

Poprzez ww. kontakt można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie skargowe:

 1. Każdy ma prawo poinformować MOPS o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do MOPS z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek powinien zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno – komunikacyjnym, sposób kontaktu oraz preferowany sposób zapewnienia dostępności. Jeżeli osoba wnioskująca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot nie zapewnił wnioskodawcy  dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji w sposób określony w ustawie, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON.

 1. Każdy ma prawo wystąpić do MOPS z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Żądanie zawiera dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem, wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem, wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej, nie może nastąpić w terminie 7 dni, MOPS niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej lub elementu strony internetowej,  jednak nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub wskazanego elementu strony internetowej wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Jednocześnie informujemy, że z pracownikami MOPS porozumiewać się można poprzez:

 1. kontakt osobisty
 2. kontakt telefoniczny,
 3. kontakt fax,
 4. kontakt sms,
 5. drogą pocztową,
 6. drogą mailową.

Dostępność architektoniczna:

Budynek MOPS położony jest przy ul. Staszica 1 D w Nowej Soli, usytuowany jest w pobliżu instytucji publicznych takich jak Powiatowy Urząd Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Urząd Skarbowy.

W odległości 250 – 300 metrów od budynku znajduje się przystanek autobusowy komunikacji miejskiej.

Na ścianie zewnętrznej budynku widnieje tablica z oznaczeniem instytucji.

MOPS mieści się w  budynku trzykondygnacyjnym i zapewnia dostęp na wszystkie kondygnacje osobom niepełnosprawnym. Wejście główne oznaczone jest tabliczką informującą o dostępie dla osób niepełnosprawnych. Budynek ośrodka jest wyposażony w podjazd, szerokie schody z poziomym oznaczeniem dla osób niewidomych i niedowidzących (nakładki kątowe na stopniach) oraz windę osobową wyposażoną w komunikator głosowy informujący o położeniu kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi a także oznaczenia przycisków windy w alfabecie Braille’a. W windzie zamontowane jest urządzenie  pozwalające przywołać pomoc w sytuacji awarii.

Przy wejściu do obiektu znajduje się czytelna tablica informacyjna. W korytarzach istnieje dostateczna przestrzeń pozwalająca na wygodną komunikację osób na wózkach inwalidzkich. Istnieje możliwość obsługi osób z niepełnosprawnością bezpośrednio przy wejściu głównym.

Pokój nr 23 na parterze wyposażony jest w pętlę indukcyjną, pomieszczenie oznaczono odpowiednim piktogramem umieszczonym na drzwiach.

 

Na klatce schodowej umieszczono tablice informacyjne dotyczące aktualnej kondygnacji oraz oznaczenia działów merytorycznych.

Na poręczach klatki schodowej zastosowano tabliczki w alfabecie Braille’a informujące o poziomie kondygnacji.

Na drzwiach pomieszczeń, w których personel ma kontakt z interesantami zamieszczono tabliczki w alfabecie Braille’a informujące o przeznaczeniu danego pomieszczenia. Tabliczki wyposażone są w kod NFC.

Na klatce schodowej I piętra umieszczony jest materac do ewakuacji osób niepełnosprawnych. Personel obiektu został przeszkolony z ewakuacji osób z niepełnosprawnością.

W budynku na każdym piętrze, znajdują się toalety w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z systemem przyzywowym.

Toaleta na parterze wyposażona jest w przewijak dziecięcy naścienny.

Schody na klatce schodowej posiadają uruchamiane automatycznie oświetlenie.

W bezpośredniej bliskości budynku znajdują się parkingi z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym (psem przewodnikiem).

 

W Ośrodku brak jest: tłumacza języka migowego, systemu informacji o obiekcie dla osób niewidomych lub słabowidzących, schodowych wózków ewakuacyjnych. Schody na klatce schodowej nie posiadają stosownego oznaczenia krawędzi.

ZAŁĄCZNIKI: