Podejmowanie interwencji w rodzinie dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”. Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli:

  • jednostek pomocy społecznej
  • komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
  • policji
  • oświaty
  • ochrony zdrowia

w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Prowadzenie procedury nie wymaga zgody osoby pokrzywdzonej, jak również osoby stosującej przemoc.

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Po wpłynięciu formularza „A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego powoływana jest grupa robocza w celu rozwiązania problemu przemocy w danej rodzinie. W skład grupy roboczej mogą zostać powołani m.in. pracownicy socjalni, policjanci, przedstawiciele ochrony zdrowia, oświaty, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, kuratorzy sądowi. W trakcie trwania procedury osoba doznająca przemocy zapraszana jest na posiedzenie grupy roboczej.

Osoba podejrzana o stosowanie przemocy w rodzinie wzywana jest na posiedzenie grupy roboczej przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.

Czynności podjęte w ramach procedury dokumentowane są przy pomocy następujących formularzy:

  • Formularz „Niebieska Karta – A”: wypełnienie go wszczyna procedurę; formularz wypełnia jeden z przedstawicieli w/w. podmiotów
  • Formularz „Niebieska Karta – B”: jest przekazywany ofiarom przemocy w rodzinie; zawiera pouczenie oraz informacje nt. czym jest przemoc, jak zmienić swoją sytuację, gdzie szukać pomocy (wykaz placówek udzielających wsparcia)
  • Formularz „Niebieska Karta – C”: wypełnia się go jeżeli zachodzi podejrzenie, że osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, dopuściła się po raz kolejny stosowania przemocy w rodzinie
  • Formularz „Niebieska Karta – D”: wypełniany jest w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

Procedurę oraz wzory formularzy określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245) (PDF) (101 KB)

Dokumenty do pobrania: