Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne) w poprawie funkcjonowania jej w środowisku, zwiększenia możliwości zaspakajania jej potrzeb oraz włączanie jej w życie społeczne.

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

  • karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024;
  • kopia orzeczenia o niepełnosprawności;
  • podpisane informacje dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Druki do pobrania w siedzibie MOPS oraz na dole strony.

Ważne! Uczestnik Programu samodzielnie wskazuje asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu.

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.), a także inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane z innych źródeł.

Komplet dokumentów należy składać od 5 do 16 lutego 2024 r.

  1. Bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli,  Staszica 1 D, pok. 38, w godzinach od 8:00 do 15:00;

MOPS w Nowej Soli w celu zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb zaprasza osoby niepełnosprawne do osobistego składania wniosków w siedzibie MOPS. Spotkanie z pracownikiem socjalnym będzie miało na celu przedstawienie swoich oczekiwań co do wnioskowanego wsparcia.  Jednocześnie informujemy, iż budynek MOPS jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych (brak barier architektonicznych).

  1. Za pośrednictwem poczty na adres jw.

U osób, które nie będą mogły osobiście stawić się w Ośrodku, przed rozpatrzeniem wniosku, zostanie przeprowadzone rozpoznanie potrzeb w miejscu zamieszkania.

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem sytuacji osobistej osoby z niepełnosprawnością. W przypadku dużego zainteresowania w/w formą wsparcia, wnioski osób gospodarujących samotnie, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich, będą traktowane priorytetowo.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli będą się kontaktować z uczestnikami zakwalifikowanymi do Programu. Osoby niezakwalifikowane otrzymają pisemną informację.

Przewidywana liczba uczestników to  40 osób,  w tym:

  • 25 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.
  • 15 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Liczba osób objętych Programem może ulec zmianie.

Po 16 lutym 2024 r.  nabór będzie nadal otwarty, lecz usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

W celu uzyskania informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt: tel.  68 50 66 325;   883 377 425;   883 377 430

 

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 realizowany przez MOPS w Nowej Soli,  finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie   1 045 377,60  zł.

 

Druki do pobrania:

AOON 2024

Klauzula informacyjna dla uczestnika Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością- edycja 2024

KARTA ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

 

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647,1407 i 1429).