Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli ogłasza nabór kandydatów na Opiekunów Prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

Zakres podstawowych zadań:

 • Sprawowanie opieki nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego.

Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego” w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli, II piętro, pokój nr 56 lub wysłanie dokumentów pocztą.

Szczegółowych informacji na temat zadań opiekuna prawnego oraz wynagrodzenia dla opiekuna prawnego udziela osobom zainteresowanym MOPS w Nowej Soli, ul. Staszica 1D, pokój nr 31, numer telefonu 68 50 66 305.

Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi prawnemu, za sprawowanie opieki na jego żądanie, stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.

Podstawa prawna:

Przepisy art. 3 pkt 5, lit. j  ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gmin a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (tj. Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198), nakładają na gminę, jako zadanie zlecone, obowiązek wskazania kandydata na opiekuna prawnego. Obowiązek ten wynika również z art. 149 § 3, art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.), zgodnie z którym, w przypadku braku osób najbliższych, krewnych oraz innych osób, którym mogłaby być powierzona opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną organ gminy wskazuje kandydata na opiekuna prawnego.