Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Rodzaj, forma i wielkość świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a także powinny odpowiadać celom i możliwościom finansowym ośrodka.

Zakres i wysokość przyznawanej pomocy zależą przede wszystkim od sytuacji bytowej danej osoby, jej sytuacji zdrowotnej, zawodowej i społecznej.

Główne formy pomocy świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli obejmują:

W zakresie świadczeń pieniężnych:

 • zasiłek stały
 • zasiłek okresowy
 • zasiłek celowy
 • zasiłek celowy w związku ze zdarzeniem losowym, klęską żywiołową lub ekologiczną
 • specjalny zasiłek celowy

W zakresie świadczeń niepieniężnych:

 • pracę socjalną,
 • bilet kredytowany,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenie społeczne,
 • pomoc rzeczową,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencję kryzysową,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
 • sprawienie pogrzebu.