Zespół ds. Asysty Rodzinnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Soli rozpoczął swoją pracę w marcu 2012 r. 
Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (treść ustawy) asystent rodziny nie może pracować jednocześnie z więcej niż 15 rodzinami.

Asysta rodzinna

O przydzielenie rodzinie asystenta wnioskuje pracownik socjalny po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego oraz analizy sytuacji rodziny.
Asystenci prowadzą pracę w rodzinie w miejscu jej zamieszkania lub innym wskazanym przez członków rodziny.

Na czym polega asysta rodzinna?


Asysta rodzinna polega na towarzyszeniu rodzinie z dziećmi (także rodzinom, z których dzieci są umieszczone w rodzinach zastępczych albo placówkach opiekuńczo-wychowawczych) w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji życiowych, związanych szczególnie z opieką i wychowaniem dzieci, prowadzeniem gospodarstwa domowego, załatwianiem spraw urzędowych i funkcjonowaniem rodziny w życiu społecznym.

Jak pomaga asystent rodziny?


Asystent rodziny informuje, pomaga, wspiera i motywuje, ale nie kontroluje członków rodziny. Pomaga w tym, co możliwe jest do osiągnięcia przez rodzinę, za jej zgodą i przy aktywnym jej udziale oraz z poszanowaniem prawa do samostanowienia.

Z kim współpracuje asystent rodziny?

Asystent rodziny współpracuje z pracownikiem socjalnym oraz innymi pracownikami różnych instytucji pracujących na rzecz rodzin, a w szczególności na rzecz dobra dzieci.

Szczegółowych informacji na temat wspierania rodziny udziela: 

Zespół ds. Asysty Rodzinnej, pokój nr 4, 

tel. 68 506 63 16