Placówki wsparcia dziennego działające na terenie miasta, są jednostkami organizacyjnymi Gminy Nowa Sól – Miasto w zakresie wspierania rodziny oraz pomocy w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. W pracy z dzieckiem współpracują z rodzicami, opiekunami, placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest nieodpłatne i dobrowolne, chyba że dziecko zostanie skierowane do placówki przez sąd. Przy zapewnieniu opieki nad dziećmi oraz przy wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań, placówki mogą korzystać z pomocy wolontariuszy.

Formy placówek wsparcia dziennego

Placówki wsparcia dziennego mogą być prowadzone w formie:

  • specjalistycznej – organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię,
  • opiekuńczej – zapewnia opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań,
  • pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę – realizuje działania animacyjne i socjoterapeutyczne.

Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w połączonych formach.

Gmina Nowa Sól – Miasto zleca prowadzenie placówek wsparcia dziennego następującym podmiotom:

  • świetlica wychowawczo – opiekuńcza „Perełki” – prowadzona przez  PCK Oddział Rejonowy w Nowej Soli,   Kasprowicza 12, 67-100 Nowa Sól , tel. 68/387 30 13,  606 965 231,  e-mail: zr.nowasol@pck.org.pl
  • świetlica wychowawczo – opiekuńcza –  prowadzona przez  Stowarzyszenie Romów w Nowej Soli,  Karola Miarki 2A, 67-100 Nowa Sól , tel. 889 063 623, 889 063 874,  e-mail: bogdansiwak@o2.pl
  • świetlica wychowawczo – opiekuńcza –  prowadzona przez  Nowosolską Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowej Soli,  1 Maja 16, 67-100 Nowa Sól , tel. 68/387 13 07,  e-mail: biuro@nsm.net.pl
  • świetlica wychowawczo – opiekuńcza –  prowadzona przez  Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Nowej Soli,  Staszica 1A, 67-100 Nowa Sól , tel. 68/387 20 67,  e-mail: osiw.nowasol.@ohp.pl

Ponadto w każdej ze szkół podstawowych działających w Nowej Soli, prowadzone są świetlice szkolne zapewniające opiekę i wsparcie dla dzieci i młodzieży.

W sprawie skorzystania z oferty w/w placówek, prosimy o kontakt z osobami prowadzącymi świetlice, kontakt jw.