KLAUZULA INFORMACYJNA
monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1) Administratorem danych osób obserwowanych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
z siedzibą przy ul. Staszica 1D, 67-100 Nowa Sól (tel. 685066300, fax. 685066349,
e-mail: sekretariat@mopsnowasol.pl), zwany dalej Administratorem.

2) Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jest Pani Magdalena Ziemianek, z którą można skontaktować się pod numerem tel. 685066328 lub adresem
e-mail: m.ziemianek@mopsnowasol.pl.

3) Administrator na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zw. z art. 222  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy prowadzi szczególny nadzór nad obiektem położonym przy ul. Staszica 1D w Nowej Soli oraz terenem wokół obiektu w formie monitoringu wizyjnego. Monitoring wizyjny polega  na rejestracji i  zapisaniu  na nośniku fizycznym obrazu (wizji) z kamer systemu monitoringu, w kolorze i rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób. Rejestracja obrazu odbywa się w trybie całodobowym. Dźwięk (fonia) nie podlega rejestracji.

Pani/Pana dane osobowe zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego przetwarzane będą w celu ochrony osób i mienia, wykrywania, zapobiegania i ścigania czynów przestępczych oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.

4) Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez system monitoringu wizyjnego mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie umów powierzenia (firmie serwisującej systemy telewizji dozorowej CCTV) oraz osobom fizycznym, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego – Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres 14 dni od dnia nagrania. W sytuacji, w której nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, termin 14 dni ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie 14 dniu lub po zakończeniu postępowania o którym mowa powyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu ulegają zniszczeniu, poprzez skasowanie lub nadpisanie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

7) W konsekwencji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo do:

  1. a) żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.,
  2. b) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.,
  3. c) żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.,
  4. d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

8) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9) Na podstawie uzyskanych danych nie będzie Pani/Pan  podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Pani/Pana  skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.