Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazuję następujące informacje:

 

Tożsamość administratora i dane kontaktowe

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
z siedzibą przy ul. Staszica 1D, 67-100 Nowa Sól (tel. 685066300, fax. 685066349, e-mail: sekretariat@mopsnowasol.pl), zwany dalej Administratorem.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

 

Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jest Pani Magdalena Ziemianek, z którą można skontaktować się pod numerem tel. 685066328 lub adresem e-mail: m.ziemianek@mopsnowasol.pl.

 

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

 

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – oraz  art. 134m ust. 1
i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej.

Ponadto w przypadku podania przez Panią/Pana informacji/danych, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej związanych ze stanem zdrowia,  podstawą przetwarzania jest także  art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

 

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

 

 

 

 

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów, tj. przez okres realizacji Programu – do czasu zatwierdzenia sprawozdania końcowego przez Komisję Europejską oraz 5 lat po zatwierdzeniu sprawozdania. Sprawozdania końcowe jest składane do KE z dniem 30 września 2024 r.

 

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, do ograniczania przetwarzania tych danych oraz prawo do żądania ich usunięcia po upływie okresu, o którym mowa powyżej.

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 134m ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej ciążącego na administratorze w związku z realizacją POPŻ.

 

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną:

 

 

Nowa Sól, dnia …..……………                            ………………………………………………………
(imię i nazwisko)