Realizacja praw osób których dane dotyczą:

Prawa osób, których dane dotyczą na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 • prawo do  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych –  art. 7 ust. 3,
 • prawo dostępu do danych – art.15,
 • prawo do sprostowania danych – art. 16,
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – art.17,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18,
 • prawo do przenoszenia danych – art. 20,
 • prawo do sprzeciwu – art. 21,
 • prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu – art. 22

Osoba, której dane dotyczą  ma możliwość realizacji swoich praw, np. poprzez skierowanie żądania do Administratora na piśmie w formie wniosku:

 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na adres:

Uwaga! Wniosek musi być podpisany podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym!

 • drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora,
 • osobiście w siedzibie Administratora (w sekretariacie).

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej MOPS w Nowej Soli.

Przed realizacją zgłoszenia żądania w zakresie przysługujących praw osobie fizycznej, Administrator dokonuje weryfikacji jej tożsamości.

Administrator dołoży wszelkich starań, aby bez zbędnej zwłoki, a maksymalnie w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z jej żądaniem na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W takim jednak wypadku, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania, Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

W przypadku, gdy żądanie osoby, której dane są przetwarzane nie może zostać uwzględnione, Administrator poinformuje tą osobę w w/w terminach o odmowie realizacji żądania wraz z podaniem przyczyn.

Czynności Administratora podejmowane w odpowiedzi na zgłoszone żądania są wolne od opłat. Wyjątkowo – w przypadku, gdy żądania osoby fizycznej są ewidentnie nadmierne – Administrator ma prawo pobrać opłatę w wysokości uwzględniającej koszty udzielenia odpowiedzi.