Gmina Nowa Sól – Miasto w drodze rozstrzyganego konkursu zleca prowadzenie Noclegowni dla osób bezdomnych z terenu miasta Nowa Sól dla organizacji pożytku publicznego:  Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta,  Koło Nowosolskie,   ul. Topolowa 4.

Noclegownia miejska jest placówką standaryzowaną, wpisaną do rejestru Wojewody Lubuskiego, świadczy osobom bezdomnym, tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia. W noclegowni mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce. Zasadą jest, że w noclegowni nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu i substancji psychoaktywnych. Pomoc w postaci miejsca w noclegowni ma charakter doraźny i nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej przez MOPS, a wydatki poniesione za udzieloną pomoc nie podlegają zwrotowi.

Noclegownia udziela noclegu osobom bezdomnym przez okres całego roku, 7 dni w tygodniu, w godzinach:

  • od stycznia do marca – od godziny 18.00 do 08.00
  • od kwietnia do września – od godziny 19.00 do 07.00
  • od października do grudnia – od godziny 18.00 do 8.00
  • w Święta Wielkanocne, Bożego Narodzenia i Nowy Rok schronienia w noclegowni udziela się przez cała dobę.

W noclegowni podejmowane są także działania mające na celu poprawę stanu osób przyjętych do placówki w zakresie higienicznym, zdrowotnym i społecznym (zapewnienie, gorącego posiłku, środków higieny, odzieży, w miarę potrzeby opieki zdrowotnej, pomoc w formie doradztwa). Mieszkańcy placówki aktywizowani są do wykonywania na terenie placówki i miasta, codziennych prac porządkowych i gospodarczych, a także organizowane są spotkania z psychologiem / terapeutą. Podmiot prowadzący noclegownię współpracuje z MOPS i służbami porządkowymi oraz zdrowotnymi w celu zapewnienia jak najlepszej pomocy dla osób znajdujących siew kryzysie bezdomności. W noclegowni osoby bezdomne oprócz schronienia mogą skorzystać z pełnego zaplecza socjalnego: toalety, łazienki, pralki, kuchni, telewizji.

 

Kierownik placówki –  Aleksander Tomaszewski

Noclegownia  dla osób bezdomnych

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Nowosolskie,

ul. Topolowa 4

67-100 Nowa Sól

tel. 68 387 37 65

 

Osoby bezdomne poszukujące schronienie mogą się zgłaszać bezpośrednio do

Noclegowni  Miejskiej    ul. Topolowa 4    w  Nowej Soli