Refundacja podatku VAT – tzw. „dodatek gazowy” w 2023 r.

Dnia 21.12.2022 r. weszła wżycie ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Ustawa przewiduje m.in. dodatek gazowy dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

Dodatek do gazu odpowiada wysokości podatku VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

Uwaga do refundacji uprawniają wyłącznie faktury rozliczeniowe. Faktury ze zużyciem prognozowanym nie uprawniają do otrzymania rekompensaty podatku VAT.

Dodatek gazowy otrzyma odbiorca paliw gazowych wykorzystujący gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane lub zgłoszone do CEEB, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 21.12.2022 r.), albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Odbiorca paliw gazowych to osoba, która jest wpisana na fakturze VAT i ma zawartą umową na dostawę paliw gazowych. Osobie, która opłaciła fakturę VAT np. najemca, ale nie jest stroną umowy na dostawę paliw gazowych i nie jest wskazana w fakturze jako odbiorca paliw gazowych nie przysługuje refundacja podatku VAT.

Uwaga, refundacja podatku VAT przewidziana jest dla:

  1. osoby w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
  2. osoby w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustala się na podstawie dochodów uzyskanych:

  • w 2021 roku – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 lipca 2023
  • w 2022 roku – w przypadku wniosku złożonego po 31 lipca 2023 r.

Gdzie można złożyć wniosek o refundację podatku VAT od gazu?

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wnioski można składać:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, gdzie wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym; do wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów,
  • tradycyjnie w formie papierowej w siedzibie MOPS w Nowej Soli ul. Staszica 1D,

Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych ( i po opłaceniu tej faktury)  jednak nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r.

Załączniki niezbędne do poprawnego złożenia wniosku 

  • faktura rozliczeniowa dokumentującą rzeczywiste dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy obejmującą okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.,
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę faktur,
  • dokumenty zaświadczające o dochodzie w przypadku uzyskiwania dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Wnioski i instrukcję można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska (link).