Bon energetyczny to jednorazowe świadczenie, którego celem jest zmniejszenie obciążenia gospodarstw domowych wysokimi rachunkami za energię elektryczną. Wsparcie kierowane jest głównie do osób / rodzin o niższych dochodach.

Wniosek o przyznanie bonu energetycznego można złożyć:

od   01.08.2024 r.   do   30.09.2024 r.

Wnioski złożone po 30 września 2024 r. pozostawione będą bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.

Komu przysługuje bon energetyczny:

Zgodnie z ustawą o bonie energetycznym świadczenie przysługuje:

 1. Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w 2023 r. nie przekracza kwoty 2500 zł,
 2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w 2023 r. nie przekracza kwoty 1700 zł na osobę;

Dochód będzie ustalany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Bon energetyczny przysługuje osobom, które mają miejsce zamieszkania i przebywają na terytorium Polski.

Uwaga !

Osoba, która ubiega się o bon energetyczny, a nie posiada polskiego obywatelstwa, powinna przedstawić dokumenty zgodne z zapisami art. 2 ust. 6 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 859)

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • gospodarstwo domowe jednoosobowe – osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
 • gospodarstwo domowe wieloosobowe – osoba, która wnioskuje o przyznanie bonu energetycznego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Ile wynosi bon energetyczny:

 • 300 zł lub 600  zł * dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 400 zł lub 800  zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 500 zł lub 1000 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 600 zł lub 1200 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 i więcej osób;

* Kwota dodatku jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania energii elektrycznej. Warunkiem jest jednak zgłoszenie źródła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 01.04.2024 r. lub po tym dniu jeśli główne źródło ogrzewania zgłoszone lub wpisane jest po raz pierwszy.

Uwaga !!

Bon Energetyczny możemy przyznać również, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza 2500 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1700 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Wypłacimy wtedy różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

Dla wniosków złożonych od dnia 1 sierpnia 2024 do 30 września 2024 roku podstawą obliczania kryterium dochodowego jest rok 2023. Świadczenie nie przysługuje, gdy jego wysokość jest niższa niż 20 zł.

Gdzie można złożyć wniosek:

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Soli, ul. Staszica 1D:

 • w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych od poniedziałku do piątku w godzinnych od 8.00 do 12.00
 • elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP : https://epuap.gov.pl/
 • listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli, 67-100 Nowa Sól, ul. Staszica 1D – Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 859).

 

Druki do pobrania:

Bon energetyczny – Wzór wniosku

Klauzula informacyjna

Bon energetyczny 2024