Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne) w poprawie funkcjonowania jej w środowisku, zwiększenia możliwości zaspakajania jej potrzeb oraz włączanie jej w życie społeczne.

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

  • karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023
  • kopia orzeczenia o niepełnosprawności.
  • oświadczenie uczestnika Programu o wyborze asystenta.
  • podpisane informacje dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Ważne! Uczestnik Programu samodzielnie wybiera asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu.

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Osoba niepełnosprawna dokonuje wyboru asystenta poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta wraz z dokumentem potwierdzającym kwalifikacje asystenta w jednym z kierunków: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub udokumentowane co najmniej 6-miesięczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), a także inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane z innych źródeł.

Komplet dokumentów należy składać do 28 lutego 2023 r.

  1. Bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli, Staszica 1 D, pok. 38, w godzinach od 8:00 do 15:00;

 MOPS w Nowej Soli w celu zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb zaprasza osoby niepełnosprawne do osobistego składania wniosków w siedzibie MOPS. Spotkanie z pracownikiem socjalnym będzie miało na celu przedstawienie swoich oczekiwań co do wnioskowanego wsparcia.  Jednocześnie informujemy, iż budynek MOPS jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych (brak barier architektonicznych).

  1. Za pośrednictwem poczty na adres jw.

U osób, które nie będą mogły osobiście stawić się w Ośrodku, przed rozpatrzeniem wniosku, zostanie przeprowadzone rozpoznanie potrzeb w miejscu zamieszkania.

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością.

W przypadku dużego zainteresowania w/w formą wsparcia, wnioski osób niekorzystających z Programu w latach poprzednich (2021,2022) będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli będą się kontaktować z uczestnikami zakwalifikowanymi do Programu. Osoby niezakwalifikowane otrzymają pisemną informację.

Przewidywana liczba uczestników to 40 osób, w tym:

  • 20 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.
  • 10 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  • 5 osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.
  • 5 osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu.

Liczba osób objętych Programem może ulec zmianie.

Po 28 lutego 2023 r.  nabór będzie nadal otwarty, lecz usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

W celu uzyskania informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt:  tel. 68 506 63 25; 883 377 425; 883 377 430

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 z późń. zm).

 

Załączniki do pobrania:

1. Karta zgłoszenia AOON

2. Klauzula informacyjna dla uczestnika Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2023

3. Wybór asystenta ON