Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli informuje o rozpoczęciu przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naboru wniosków w ramach programu resortowego pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Program zakłada wsparcie finansowe samorządów w zakresie świadczenia usług asystenta – do 100% kosztów realizacji zadania, z zastrzeżeniem iż koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta nie przekroczy 40 zł brutto wraz z kosztami pracy zatrudniającego.

 

Informacje dostępne są również na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1417,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

 

Nabór wniosków przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli zostanie ogłoszony po podpisaniu umowy z Wojewodą o przekazaniu środków na realizację w/w Programu.