Czym jest zespół interdyscyplinarny?

Zespół interdyscyplinarny to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

.

Na jakiej podstawie działa zespół interdyscyplinarny?

Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta na mocy art.9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Kto wchodzi w skład zespołu interdyscyplinarnego?

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania zespołu interdyscyplinarnego

Zespół interdyscyplinarny integruje i koordynuje działania podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

  1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
  2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
  3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
  5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Podstawy prawne działania zespołu interdyscyplinarnego w Nowej Soli:

Prezydent Miasta Nowa Sól zarządzeniem NR 0050.1.0169.2011 z dnia 26 października 2011 roku powołał  Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Skład zespołu interdyscyplinarnego

Przewodniczący
Danuta Gajgiel, specjalista pracy socjalnej, MOPS w Nowej Soli
ul. Staszica 1 D, 67 – 100 Nowa Sól, tel. 68 506 63 24

Wiceprzewodniczący
Gabriela Juncewicz, wiceprzewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Nowej Soli

Sekretarz
Katarzyna Wojciechowska, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli

Członkowie:

  • Anna Kowalczuk, Kurator zawodowy II ZKSS, Sąd Rejonowy w Nowej Soli
  • Brygida Bubel  –  Pielęgniarka Oddziałowa Działu Dziecięcego Szpitala w Nowej Soli
  • Marek Drgas –  Dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli
  • Aneta Wojciechowska – Kurator Zawodowy I ZKSS, Sąd Rejonowy w Nowej Soli
  • Paweł Zapeński – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli