Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia
w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

W ramach realizacji w/w edycji Programu MOPS w Nowej Soli otrzymał środki finansowe
na zapewnienie łącznie 3.500 godzin wsparcia (w ramach pobytu dziennego – w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej) członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi:

– orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

– orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z póź. zm.))

Uczestnik Programu samodzielnie wskazuje osobę świadczącą usługi opieki wytchnieniowej
z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością.

W odniesieniu do osób, które mają świadczyć usługi opieki wytchnieniowej nad dziećmi do 16 roku życia wymagane jest zaświadczenie o niekaralności oraz informacja o niefigurowaniu
w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru. 

Dokumenty (karta zgłoszenia do Programu wraz z klauzulą informacyjną) należy składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Soli, ul. Staszica 1 D, pok. 38 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00. W/w druki są do pobrania w siedzibie MOPS oraz na stronie internetowej: www. https://mopsnowasol.pl/

Nabór wniosków jest otwarty, wsparcie w formie opieki wytchnieniowej (pobytu dziennego) przyznawane będzie do wyczerpania otrzymanych środków finansowych.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r.
o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, z póź.zm).

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 realizowany przez MOPS w Nowej Soli,  finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 162 690,25.

Druki do pobrania:

Opieka wytchnieniowa edycja 2024 – opis programu

Opieka Wytchnienniowa 2024 KARTA ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

Klauzula informacyjna dla uczestnika Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024