DODATEK OSŁONOWY

Dodatek osłonowy to nowa forma wsparcia dla osób ponoszących zwiększone koszty ogrzewania lokalu mieszkalnego. Jest to pomoc jednorazowa, która przysługuje za okres 01-01-2022 r. do 31-12-2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku należy złożyć do 31-10-2022 r. Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

 • jednoosobowym – 2100 zł
 • wieloosobowym – 1500 zł na osobę

Za dochód gospodarstwa domowego uważa się dochód pomniejszony o podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Do dochodu nie wlicza się alimentów płaconych na rzecz innych osób.

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • 2020 r. – w przypadku wniosku złożonego do dnia 31-07-2022 r.
 • 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01-08-2022 r. do dnia 31-10-2022 r.

Jeśli Twój dochód przekroczy kryterium dochodowe, dodatek osłonowy będzie przyznany w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą o jaką kryterium zostało przekroczone, ale nie w kwocie niższej niż 20 zł.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Jeśli Twój lokal mieszkalny jest ogrzewany kotłem na paliwo stałe, kominkiem, kozą, ogrzewaczem powietrza, trzonem kuchennym, piecokuchnią, kuchnią węglową lub piecem kaflowym na paliwo stałe, zasilanym węglem lub paliwami węglopochodnymi i to źródło ogrzewania zgłosiłeś do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, to możesz otrzymać dodatek osłonowy w wyższej wysokości:

 • 500 zł rocznie dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 750 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 1062,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 1437,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Wypłata dodatku osłonowego będzie realizowana:

 • na wnioski złożone do 31-01-2022 r.wypłata w dwóch równych ratach, tj. pierwsza rata do 31-03-2022 r.,   druga rata do 02-12-2022 r.
 • na wnioski złożone od 01-02-2022 r.wypłata jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu dodatku

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Soli, ul. Staszica 1D

 • w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych od poniedziałku do piątku w godzinnych od 8.00 do 13.00
 • elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP : https://epuap.gov.pl/
 • listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli, 67-100 Nowa Sól, ul. Staszica 1D – Dział Świadcz\eń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Wnioski o dodatek osłonowy będą przyjmowane od 17 stycznia 2022 r.

Pobierz wniosek o dodatek oslonowy

Ponadto informujemy, iż wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone od dnia 04-01-2022 r. do dnia 31-12-2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.