Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku wprowadziła zapis o potrzebie opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, której celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. W strategii znajduje się diagnoza sytuacji społecznej, prognoza zmian, określenie celów strategicznych projektowanych zmian, kierunków niezbędnych działań, sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych oraz wskaźników realizacji działań. Strategia stanowi podstawę do podejmowania działań zmierzających do stworzenia nowoczesnych form rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta oraz pozwoli zintegrować działania wszelkich instytucji, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, które funkcjonują na terenie gminy.

Opracowując strategię odnoszono się do kierunku polityki społecznej w Polsce, której model w ostatnich latach ulega przekształceniu. Następuje odejście od modelu opiekuńczego pomocy społecznej, którego zasadniczym celem było udzielanie wsparcia materialnego. Osłabiał on, bowiem indywidualną aktywność człowieka i uzależniał go od pomocy instytucji. W chwili obecnej najważniejsze jest tworzenie systemu motywującego do pracy i wzmacnianie aktywnych postaw.

Pomoc społeczna kładzie nacisk na wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one same w stanie pokonać. W opracowanej strategii sprecyzowano najważniejsze problemy naszego miasta. Ich zdiagnozowanie i prognozowane działania mają na celu motywowanie władz oraz mieszkańców do współpracy w kierunku ich rozwiązania. Przyjęcie do realizacji opracowanej Strategii umożliwi budowanie zintegrowanego systemu pomocy społecznej w Nowej Soli. Ponadto przyjęcie tego dokumentu do realizacji stworzy szansę na pozyskanie środków finansowych z innych źródeł, szczególnie funduszy Unii Europejskiej.

Załączniki

Strategia Rozwiazywania Problemow Społecznych Miasta Nowa Sól 2023-2027