Ocena Zasobów Pomocy Społecznej

Zgodnie z art. 16a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina i powiat oraz samorząd województwa zobowiązani są do sporządzenia corocznie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej, która w szczególności winna obejmować: infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe ponoszone na zadania pomocy społecznej oraz informacje o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej. Niniejsza analiza opisuje ww. sytuację w gminie Nowa Sól – Miasto. Opracowanie przedstawia szczegółowe dane o: sytuacji demograficznej, rynku pracy, infrastrukturze społecznej, korzystających z pomocy i wsparcia, świadczeniach pomocy społecznej, zasobach instytucjonalnych pomocy i wsparcia, kadrze pomocy społecznej, środkach finansowych na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, aktywności projektowo-konkursowej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy i wsparcia gminy Nowa Sól – Miasto.

Załączniki:

„Program Wspierania Rodziny w Gminie Nowa Sól – Miasto na lata 2023 – 2025”

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada określone obowiązki na administracje publiczną. W myśl art. 176, pkt.1 powyższej ustawy obowiązkiem gminy jest opracowanie i realizacja 3 – letnich programów wspierania rodziny.

Przedłożony „Program Wspierania Rodziny w Gminie Nowa Sól – Miasto na lata 2023 – 2025” stanowi kontynuację działań podejmowanych w ramach wcześniejszego Programu wspierania rodziny przyjętego na lata 2020 -2022 i adresowany jest do rodzin zamieszkałych na terenie miasta Nowa Sól, które przezywają trudności opiekuńczo-wychowawcze, nie radzących sobie z prawidłowym wypełnianiem funkcji rodziny, a także do rodzin, które wyrażają wolę współpracy na rzecz odzyskania opieki nad dziećmi objętymi instytucjonalną lub rodzinną pieczą zastępczą.

Istotne dla realizacji celów Programu jest włączenie wszystkich podmiotów działających 
w środowisku lokalnym, wspomagających i wspierających dziecko i rodzinę. Program będzie również uzupełnieniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Nowa Sól.

 

Załączniki

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Gminny Program ma charakter długofalowy. Działania Gminnego Programu obejmują lata 2023 – 2027 i w miarę potrzeb lub sytuacji społecznej zadania Gminnego Programu mogą ulegać zmianom i modyfikacji. Celami Gminnego Programu są m. in.: minimalizowanie zjawiska przemocy domowej, zwiększenie skuteczności ochrony osób doznających przemocy domowej, zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób doznających przemocy domowej, zwiększenie dostępności pomocy socjoterapeutycznej i psychologicznej dla dzieci z rodzin dotkniętych przemocą, zwiększanie świadomości społecznej wobec zjawiska przemocy domowej, zwiększenie poziomu kompetencji osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej, podnoszenie umiejętności osób pracujących z osobami stosującymi przemoc domową.

Załączniki

Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu”

W ramach rządowego programu na lata 2024-2028 realizowana jest pomoc w postaci :

 • posiłku
 • zasiłku na zakup posiłku lub żywności
  wsparcia udziela się w szczególności:
 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
 • osobom dorosłym i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy o pomocy społecznej (w tym dotkniętych bezrobociem, chorobą, niepełnosprawnością, problemem uzależnień itp.)

Program przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryteria dochodowe, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy, do wysokości 200% tego kryterium. W przypadku osób samotnie gospodarujących miesięczny dochód nie może przekraczać 1552 zł, a dla osób pozostających w rodzinie 1200 zł na osobę w rodzinie.

Program Operacyjny „Pomoc Żywnościowa” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Program jest krajowym programem operacyjnym oferującym żywność, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. W ramach programu osoby lub rodziny, spełniające kryteria dochodowe, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy, do wysokości 220% tego kryterium, mogą uzyskać wsparcie w postaci określonych produktów żywnościowych. W przypadku osób samotnie gospodarujących dochód nie może przekroczyć kwoty 1707,20 zł. A w przypadku osoby w rodzinie kwoty 1320 zł na osobę w rodzinie.

Realizując niniejszy program MOPS współpracuje z Polskim Czerwony Krzyżem Oddział w Nowej Soli weryfikując sytuację materialno – bytową klientów oraz wydając skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). W ramach kolejnych edycji można było otrzymać artykuły spożywcze w różnej gramaturze, w tym m.in: artykuły warzywne i owocowe, artykuły skrobiowe, artykuły mleczne, artykuły mięsne, cukier, tłuszcze, dania gotowe.

Program „Czyste Powietrze”

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego  członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z realizacją  Programu „Czyste Powietrze” 2.0.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu   dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Wnioski można składać w Miejskim Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli,  przy ul. Staszica 1D, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.

Podstawa prawna

 1. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

Załączniki

Lokalny Program Osłonowy dla mieszkańców Gminy Nowa Sól – Miasto, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu mieszkalnego

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy należy podejmowanie zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

Gmina Nowa Sól – Miasto podejmuje działania związane z redukcją emisji zanieczyszczeń powietrza i wymianą urządzeń grzewczych, opartych na paliwach stałych na paliwa ekologiczne. Przyjęty Lokalny Program Osłonowy dla mieszkańców Gminy Nowa Sól – Miasto, którzy po zmianie systemu ogrzewania, ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu mieszkalnego i stanowi doraźną pomoc mieszkańcom Nowej Soli, którzy zmienili źródło ogrzewania lokalu z paliwa stałego na inne paliwo charakteryzujące się niższą emisją zanieczyszczeń do powietrza.

Załączniki

Program „Asystent rodziny”

Rodzinom, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, można zapewnić wsparcie i pomoc w postaci pracy z asystentem rodziny wraz z pracownikiem socjalnym oraz dostęp do specjalistycznego poradnictwa.

Zadaniem asystenta rodziny jest:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodzin i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenie gosp. domowego,
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz wychowawczych,
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • pomoc w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich,
 • udzielanie wsparcia dzieciom,
 • podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi i osobami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 4 asystentów rodziny.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” obejmuje wsparciem osoby niepełnosprawne z terenu miasta.

Wsparcie asystenta umożliwi w dużym stopniu osobom niepełnosprawnym:

 1. ograniczyć skutki niepełnosprawności oraz stymulować osobę niepełnosprawną do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 2. przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych,
 3. poprawić jakość życia dorosłych osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 4. zapewnić osobom niepełnosprawnym wsparcie oraz pomoc adekwatną do zaistniałych potrzeb;
 5. umożliwić zaangażowanie osób niepełnosprawnych w wydarzenia kulturalne, rekreacyjne, sportowe oraz społeczne.

Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, aktywizacja społeczna w/w . Zwiększenie dostępności do usług społecznych. Aktywny udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, społecznych itp. Zapewnienie wsparcia w wykonywaniu czynnościach dnia codziennego.

Więcej pod tym adresem

Program „Opieka wytchnieniowa”

Świadczenie w ramach Programu usługi opieki wytchnieniowej pozwoli odciążyć rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych, w wykonywaniu codziennych obowiązków. Dzięki temu wsparciu osoby sprawujące opiekę na co dzień, będą dysponować czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek, regenerację sił, zadbanie o własne zdrowie oraz załatwienie niezbędnych spraw.

Program obejmie swym zasięgiem mieszkańców miasta Nowa Sól, dotychczas korzystających ze wsparcia usługowego oraz nie korzystających wcześniej z pomocy społecznej.

Więcej pod tym adresem

Program „ Wspieraj Seniora ” (w roku 2022 program został zawieszony)

Program dotyczy udzielania pomocy seniorom 70+, którzy 
w obowiązującym stanie pandemii zdecydują się na pozostanie w domu, dzięki czemu zminimalizują ryzyko zarażenia się koronawirusem. Wsparcie polega na koordynacji systemu zgłoszeń oraz organizacji i dostarczaniu niezbędnych zakupów do miejsca zamieszkania seniora.