Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Identyfikator postępowania na miniPortalu (docx)

SIWZ z załącznikami (zip)

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (pdf)

Informacja z otwarcia ofert (pdf)