Kiedy mówimy o istnieniu przemocy w rodzinie?

Przemoc w rodzinie, określana także jako przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia  i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Kogo dotyczy przemoc w rodzinie?

Przez członków rodziny należy rozumieć wstępnych (rodziców, dziadków), zstępnych (dzieci, wnuków), małżonka, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osobę przysposobioną i jej małżonka, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu

Formy przemocy w rodzinie

 • przemoc fizyczna – to m.in. popychanie, kopanie, bicie, policzkowanie, duszenie, obezwładnianie, przytrzymywanie, szczypanie, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielenie koniecznej pomocy
 • przemoc psychiczna – to m.in. wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, stosowanie gróźb, zawstydzanie, wyśmiewanie, stała krytyka, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia
 • przemoc seksualna – to m.in. wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, krytyka zachowań seksualnych
 • przemoc ekonomiczna – to m.in. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia zarobkowej pracy, niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny

Przyjdź!

 • jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich stał się ofiarą przemocy ze strony członka rodziny,
 • jeśli Twój partner/ka, dziecko lub inna osoba krzywdzi Ciebie lub Twoich bliskich – Ratuj się ! Nie wstydź się ! Szukaj pomocy ! Prawo stoi po Twojej stronie!
 • Nie ukrywaj problemu, który dotyczy wielu osób i nie pozwól dalej krzywdzić Ciebie i Twoich bliskich!
  – reaguj na krzywdę w szczególności dzieci, osób starszych i zależnych
  W momencie zagrożenia życia bądź nietykalności zgłoś przemoc bezpośrednio na policję! tel. 112

Pamiętaj!

 • przemoc nie kończy się sama z siebie. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia. Szukając wyjścia z sytuacji przemocy, stwarzamy szansę dla siebie oraz całej rodziny.
 • czujesz, że potrzebujesz wsparcia i pomocy, wstydzisz się przyjść i porozmawiać o tym osobiście, zadzwoń.

Przejdź do: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie