Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne) w wykonywaniu codziennych czynności  oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Procedura zgłoszenia uczestników Programu.

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

 • karta zgłoszenia do Programu.
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności.
 • informacja o oczekiwanym zakresie czynności w ramach usług asystenta.
 • oświadczenie uczestnika Programu.
 • podpisane informacje dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Druki do pobrania w siedzibie MOPS oraz na stronie internetowej: www. https://mopsnowasol.pl/

Ważne! Uczestnik Programu samodzielnie wybiera asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu.

Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma.

Osoba niepełnosprawna dokonuje wyboru asystenta poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta wraz z informacją, iż jest on przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), a także inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane z innych źródeł.

Komplet dokumentów należy składać do 31 stycznia 2022 r.

 • bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli,
 1. Staszica 1 D, pok. 32, w godzinach od 8:00 do 15:00;
 • za pośrednictwem poczty na adres jw.

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli będą się kontaktować
z uczestnikami zakwalifikowanymi do Programu. Osoby niezakwalifikowane otrzymają pisemną informację.

Przewidywana liczba uczestników to 40 osób, w tym:

 • 15 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.
 • 15 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • 10 osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Liczba osób objętych Programem może ulec zmianie.

Po 31 stycznia 2022 r.  nabór będzie nadal otwarty, lecz usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

W celu uzyskania informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt:

tel. 68 506 63 39;   883377430;   728533959.

 

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r.
o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

 

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

realizowany przez MOPS w Nowej Soli,

 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

w kwocie  1 279 080 zł.

Druki do pobrania

 1. Karta zgłoszenia do Programu AOON – edycja 2022
 2. Oświadeczenie – wskazanie asystenta dla dorosłego
 3. Zakres czynności w ramach usług asystenta do programu AOON – EDYCJA 2022
 4. Klauzula informacyjna Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2022