Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 • stypendium szkolne;
 • zasiłek szkolny (w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego).

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek:

 • rodziców albo pełnoletniego ucznia;
 • dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Stypendium szkolne jest świadczeniem przyznawanym uczniom, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,  na pokrycie wydatków związanych z edukacją. Należą do nich: zajęcia dydaktyczne, językowe, artystyczne, sprzęt komputerowy, wyposażenie ucznia, podręczniki, odzież sportowa, internet i wiele innych.
Poniesione wydatki winny być udokumentowane.

Uprawnieni do stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego są:

Zamieszkali w Nowej Soli:

 • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno -wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Warunki przyznania stypendium szkolnego:

 • miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 600 zł;
 • występowanie w rodzinie w szczególności: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe;
 • dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne,
 • uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie miasta Nowa Sól,
 • w sytuacji gdy stypendysta został skreślony z listy uczniów,
 • jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie stypendysty przekracza kwotę uprawniającą do otrzymania stypendium szkolnego, tj.600 zł,
 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów o charakterze socjalnym nie przekracza w danym roku szkolnym kwoty 2480 zł, a w przypadku słuchaczy kwoty 2232 zł.

Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego:

Zwrot całkowitego lub częściowego kosztu udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym w szczególności na:

 • wycieczki szkolne o charakterze edukacyjnym, w tym wyjazdy do teatru, kina, muzeum, wycieczki szkolne krajoznawcze, wyjazd na tzw. „zieloną szkołę”,
 • wyjazdy w ramach zajęć sportowych organizowanych przez szkołę,
 • pozaszkolne zajęcia edukacyjne, m.in.: nauka języków obcych, szkolenia i kursy, warsztaty.

Całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki, a mianowicie:

 • zakup podręczników, lektur i ćwiczeń szkolnych oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym,
 • pomoce dydaktyczne, m.in. słowniki, atlasy, encyklopedie, mapy, globusy, tablice,
 • przybory szkolne, artykuły papiernicze,
 • plecak szkolny, tornister, torbę szkolną, worek na obuwie zamienne,
 • mundurek szkolny wymagany przez szkołę oraz obuwie zmienne, m.in. kapcie do chodzenia w szkole,
 • strój sportowy na zajęcia wychowania fizycznego – maks. po 1 szt. na semestr- tj.:
  kostium gimnastyczny lub koszulka i spodenki,
  dres lub spodnie i bluza,
  obuwie sportowe,
 • strój galowy (bluzka i spódnica lub sukienka, koszula i spodnie) – wymagany przez szkołę,
 • strój wymagany na zajęcia praktyczne oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych (zarówno udział w tych zajęciach jak i wymagany strój oraz niezbędne materiały na te zajęcia muszą być poświadczone stosownym zaświadczeniem szkoły lub pracodawcy),
 • biurko, lampka na biurko, krzesło do biurka,
 • sprzęt i akcesoria komputerowe wykorzystywane w procesie edukacyjnym ucznia, w tym w szczególności: laptop, komputer stacjonarny, monitor, klawiatura, drukarka, tusze, tonery, papier do drukarki, oprogramowanie,
 • opłata za internet (w roku szkolnym), jeżeli program nauczania przewiduje korzystanie z internetu.

Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów, w szczególności na:

 • pokrycie kosztów zakwaterowania (internat, bursa, stancja),
 • pokrycie kosztów dojazdów do szkoły (transport do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej – imienne bilety miesięczne za okres, w którym realizowana jest nauka).

Nie będą refundowane wydatki o charakterze nieedukacyjnym:

 • odzież i obuwie codziennego użytku;
 • stroje odświętne, m.in. strój pierwszokomunijny, na studniówkę;
 • sprzęt rehabilitacyjny;
 • okulary korekcyjne;
 • obozy i zimowiska rekreacyjne;
 • opłaty za komitet rodzicielski, ubezpieczenie.

Rozliczenie stypendium szkolnego:

Przyznane stypendium szkolne w formach określonych w katalogu wydatków kwalifikowanych jest rozliczane poprzez dostarczenie imiennych rachunków lub faktur, kserokopii biletów miesięcznych – w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

UWAGA!

 1. w przypadku, kiedy faktura/rachunek jest wystawiona na wnioskodawcę (rodzica bądź opiekuna prawnego) a w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko, któremu przyznano pomoc w formie stypendium szkolnego, każdy przedstawiany dokument powinien być opisany w taki sposób, aby z opisu wynikało na jakie dziecko poniesiono wydatki,
 2. przyjmowane będą wyłącznie oryginały faktur i rachunków, kserokopie biletów miesięcznych – w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, inne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki, np.: wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę,
 3. ważne aby na wystawionej fakturze lub rachunku, np. na spodnie i obuwie, artykuł w nazwie miał adnotację „sportowe” lub „szkolne” (w przypadku niepełnej nazwy towaru wymagana jest odręczna adnotacja sprzedawcy z pieczątką sklepu i imienną pieczątką sprzedawcy – o ile posiada – oraz jego czytelnym podpisem na odwrocie faktury),
 4. odbierając fakturę lub rachunek należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury w tym nazwisko, adres zamieszkania, datę sprzedaży oraz nazwę zakupionego artykułu,
 5. stypendia szkolne nie będą wypłacane na podstawie paragonów,
 6. koszty związane z przyznaniem stypendium szkolnego muszą być udokumentowane, uzasadnione, poniesione w racjonalnej wysokości.
 7. Stypendia szkolne będą wypłacane przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy w terminie wskazanym w decyzji.
 8. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Terminy składania wniosku na stypendium szkolne:

 • od 1 do 15 września danego roku szkolnego,
 • od 1 do 15 października danego roku szkolnego w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.
 • od 1 do 15 lutego danego roku szkolnego w przypadku uczniów i słuchaczy szkół,
w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego,

Dokumenty niezbędne do przyznania stypendium szkolnego:

 1. wniosek (wzór wniosku do pobrania w załącznikach, można otrzymać go również w Zespole Pracowników Socjalnych w siedzibie MOPS),
 2. zaświadczenia o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków rodziny prowadzącej wspólne gospodarstwo domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony lub oświadczenia o dochodach.

Rodzaje dokumentów:

 1. w przypadku zatrudnienia:
  zaświadczenie pracodawcy o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
 2. w przypadku utraty dochodu:
  dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;
 3. w przypadku otrzymywania alimentów:
  odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych dowody wpłaty;
 4. w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny:
  odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;
 5. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
  – na zasadach ogólnych:
  oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
  – opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa):
  zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;
 6. w przypadku pobierania renty/emerytury:
  decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;
 7. w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:
  zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych, wraz z określeniem miesięcznej kwoty składek płaconych do KRUSU;
 8. w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia:
  zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki.

W przypadku ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń z MOPS wykorzystuje się aktualną dokumentację zgromadzoną w aktach sprawy tej rodziny.
Warunki przyznania zasiłku szkolnego:

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany bez względu na dochód uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 2. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 3. Zdarzeniem losowym określamy zdarzenie niespodziewane, którego nie można było przewidzieć. Przyjmuje się, że może nim być na przykład pożar, lub wypadek, w wyniku którego nastąpiło zniszczenie, uszkodzenie lub pozbawienie mienia i wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia, a także inne zdarzenie losowe, które spowodowało czasową niemożność lub znacznie ograniczyło możliwość prawidłowego realizowania przez ucznia procesu edukacyjnego (np. śmierć rodziców lub opiekunów prawnych, wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia lub członka rodziny ucznia, urodzenia dziecka przez uczennicę).
 4. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 620,00 zł.

Zasiłek szkolny nie przysługuje:

 • dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne.
 • uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie miasta Nowa Sól.

Dokumenty niezbędne do przyznania zasiłku szkolnego:

 • wniosek (wzór wniosku do pobrania w załącznikach, można otrzymać go również w Zespole Pracowników Socjalnych w siedzibie MOPS),
 • dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego.

UWAGA

 1. Szczegółowe informacje dotyczące definicji dochodu znajdują się w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. Podstawa prawna dotycząca stypendiów i zasiłków szkolnych znajduje się w  ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  oraz  uchwale nr XL/355/21 Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r.  w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto.
 3. Informacja telefoniczna w/s stypendiów szkolnych od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.  nr tel. 68 50 66 311  lub  68 50 66 332.

Załączniki