Jest to rodzina z bezpośredniego otoczenia dziecka np. sąsiedzi czy zaprzyjaźniona rodzina. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Podstawowy warunek, jaki  musi spełniać kandydat na rodzinę wspierają:

 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Pozostałe warunki, jakie powinien spełniać kandydat na rodzinę wspierającą:

 • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej (ani nie miał jej ograniczonej),
 • nie ma problemów wychowawczych z własnymi dziećmi,
 • nie ma problemów z uzależnieniami np. od alkoholu, narkotyków, hazardu itd.,
 • posiada stałe źródło utrzymania,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny, jeśli był do niego zobowiązany,
 • nie jest zaburzony ani chory psychicznie.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 • złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Soli wniosek z uzasadnieniem,
 • do ww. wniosku dołączyć zaświadczenie o niekaralności,
 • umożliwić przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania kandydata,
 • uzyskać pozytywną opinię dyrektora tutejszego ośrodka,
 • odbyć bezpłatne szkolenie na terenie MOPS,
 • podpisać umowę, która określa warunki pracy z rodziną wspieraną i uprawnia do zwrotu kosztów udzielonego tej rodzinie wsparcia.

Szczegółowych informacji na temat rodzin wspierających udzielają asystenci rodziny, pokój nr 4, tel. 68 506 63 16 oraz kierownik Sekcji Pracy Socjalnej, pokój nr 31, tel. 68 506 63 05.