Dodatki mieszkaniowe

Akty prawne:
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych

Uprawnieni

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

 • domu pomocy społecznej,
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 • schronisku dla nieletnich,
 • zakładzie poprawczym,
 • zakładzie karnym,
 • szkole w tym szkole wojskowej

– jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Przyznanie dodatku uzależnione jest od spełnienia równocześnie dwóch poniżej opisanych warunków:

1) Posiadania odpowiedniego dochodu

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

 • jednoosobowym – 40%
 • wieloosobowym – 30%

– przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Za dochód od 1 lipca 2021 r. uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji.

2) Od powierzchni zajmowanego lokalu

Za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego zamieszkiwaną przez wnioskodawcę uważa się powierzchnię pokoi, kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń służącym potrzebom mieszkalnym.
Przy wyliczaniu powierzchni nie bierze się jednak pod uwagę balkonów, tarasów, strychów, pralni, suszarni, piwnicy czy komórek na opał. Ustalona w ten sposób powierzchnia (użytkowa) nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo:

 • dla 1 osoby 35 m2
 • dla 2 osób 40 m2
 • dla 3 osób 45 m2
 • dla 4 osób 55 m2
 • dla 5 osób 65 m2
 • dla 6 osób 70 m2
 • więcej niż 6 osób + 5 m2 na każdą kolejną osobę

Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

 • 30% lub
 • 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%

Ustawa dopuszcza także możliwość zwiększenia powierzchni normatywnej lokalu o  15 m2 w przypadku gdy lokal zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, lub jeżeli jej niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju. O wymogu zamieszkania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły orzekania o niepełnosprawności.

Wnioski na dodatki mieszkaniowe należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w pokoju nr 27 w miesiącu, w którym upływa termin przyznania poprzedniego dodatku.

Do wniosku należy dołączyć deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Wniosek powinien być wypełniony czytelnie i potwierdzony przez zarządcę budynku.

Wnioski przyjmowane są w pok. 27 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 13:00.

Załączniki

 

Dodatki energetyczne

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone w okresie od 04.01.2022 r. do 31.12.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.