Dodatek dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, drewno kawałkowe, skroplony gaz LPG, kocioł olejowy)

Wysokość dodatku dla gospodarstw domowych wynosi:

  • 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  • 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  • 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Uwaga!

Za gaz skroplony LPG uważa się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.
UWAGA!

Źródło ogrzewania podlega weryfikacji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.  .

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje w przypadku otrzymania dodatku węglowego.

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

  • Gospodarstwo domowe jednoosobowe: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca
  • Gospodarstwo domowe wieloosobowe: osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące.

UWAGA!

W przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje jeden dodatek dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski przyjmowane są w formie tradycyjnej oraz elektronicznej przez ePuap.

W formie tradycyjnej wnioski przyjmowane są osobiście:

  • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Staszica 1D

– w poniedziałki od 8.00 do 15.00

– od wtorku do piątku od 8.00 do 12.00

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku dla gospodarstw domowych będzie wysłane na podany we wniosku adres email.

W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany w formularzu wniosku  informacja o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych nie zostanie wysłana.

Osoby, które nie podały adresu email mają możliwość osobistego odebrania  informacji o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Staszica 1D.

Termin składania wniosków

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych można składać do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Podstawa prawna:

 

Materiały do pobrania:

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych

Oświadczenie – dodatek dla gospodarstw domowych

Klauzula – dodatek dla gospodarstw domowych