Można składać wnioski o  „Dodatek elektryczny”.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w  przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną w wysokości 1000 zł, a w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, w wysokości 1500 zł.

Aby otrzymać dodatek źródło ogrzewania powinno być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

UWAGA!

Dodatek elektryczny nie przysługuje w przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca
z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

W przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkania, zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje jeden dodatek dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek elektryczny nie przysługuje w przypadku gdy wcześniej osoba / rodzina otrzymała:

– dodatek węglowy,

– dodatek dla gospodarstw domowych w związku z ogrzewaniem pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG  lub  olejem opałowym.

 

Wnioski można składać do dnia 1 lutego 2023 r. elektronicznie przez ePUAP lub bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli przy ulicy Staszica 1D.

– w poniedziałek w godzinach 8.00-15.00

– od wtorku do piątku w godzinach 8.00-12.00

Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Informacja o przyznaniu dodatku elektrycznego zostanie przekazana na wskazany we wniosku  adres poczty elektronicznej. Osoby, które nie wskażą we wniosku adresu e-mail  będą mogły odebrać informacje osobiście w siedzibie Ośrodka.

 

Wnioski i instrukcję można pobrać ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska