Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze są świadczone w formie:

  • podstawowych usług opiekuńczych
  • specjalistycznych usług opiekuńczych
  • specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Usługi realizowane są w miejscu zamieszkania podopiecznego.

Usługi przysługują osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub gdy rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze, świadczone w miejscu zamieszkania osoby tego wymagającej, obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, a także dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności usługi świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem – w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych. Wymiar i zakres usług dostosowany jest do indywidualnie ustalonych potrzeb.bUsługi opiekuńcze świadczone są:

  • nieodpłatnie dla osób, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego
  • odpłatnie dla osób, których dochód przekracza ustawowe kryterium dochodowe

Pobyt w domu pomocy społecznejKto może zostać skierowany do domu pomocy społecznej?

Osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Do domu pomocy społecznej nie kieruje się osoby, która wymaga wzmożonej opieki medycznej, bowiem wymaga ona skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego.

Osoba, która wyraziła zgodę na skierowanie do domu pomocy społecznej. W przypadku braku możliwości wyrażenia zgody, zgodę na umieszczenie w placówce wydaje w drodze postanowienia Sąd Rejonowy w Nowej Soli na wniosek Dyrektora MOPS w Nowej Soli.

Odpłatność za pobyt w placówcePobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, ustalonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w przypadku domu o zasięgu gminnym albo starostę w przypadku domu o zasięgu powiatowym lub marszałka województwa w przypadku domu pomocy społecznej o zasięgu regionalnym.

Kto ponosi odpłatność za pobyt w placówce?Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

  • mieszkaniec domu, a przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka
  • małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z zawartą umową
  • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

Opłaty mogą wnosić także inne, wyżej nie wymienione osoby.

Schronienie

Kto może uzyskać schronienie?Osoba bezdomna, tj. osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Gdzie można uzyskać schronienie?

Osoby bezdomne mogą uzyskać schronienie w Noclegowni w Nowej Soli   ul. Topolowa 4, tel. 68 387 37 65. Noclegownia  prowadzona przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Nowosolskie.

Noclegownia udziela noclegu bezdomnym przez okres całego roku, 7 dni w tygodniu.

Noclegownia świadczy osobom bezdomnym, tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia. W noclegowni mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce. Zasadą jest, że w noclegowni nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu i substancji psychoaktywnych. Pomoc w postaci miejsca w noclegowni ma charakter doraźny i nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

Osoby bezdomne poszukujące schronienie mogą się zgłaszać bezpośrednio do noclegowni miejskiej ul. Topolowa 4 .  W noclegowni podejmowane są także działania mające na celu poprawę stanu osób w zakresie higienicznym, zdrowotnym i społecznym (zapewnienie gorącego posiłku, środków higieny, odzieży, w miarę potrzeby opieki zdrowotnej). W noclegowni osoby bezdomne oprócz schronienia mogą skorzystać z zaplecza socjalnego: toalety, łazienki, kuchni.

Osoba bezdomna, która z uwagi na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga pomocy w codziennym funkcjonowaniu, może uzyskać schronienie w schronisku z usługami opiekuńczymi.

Pomoc w formie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz zawarcia kontraktu socjalnego.

Osoby bezdomne posiadające dochód, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustanowionymi w drodze uchwały Rady Miasta Nowa Sól, są zobowiązane do partycypowania w kosztach pobytu w schronisku. Dotyczy to także osób, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego.